صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > درآمد ترخیص 

نام:                   عصمت   

نام خانوادگی:      بدخشان

مدرک تحصیلی:    لیسانس حسابداری

سابقه کار:          9 سال

سمت:               مسئول درآمد