صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > امور مالی 

نام:                 سعیده

نام خانوادگی:     سلیمانی

مدرک تحصیلی:    لیسانس حسابداری

سابقه کار:         10 سال

سمت:              مدیرمالی