صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > تجهیزات پزشکی 

نام:                  راحله

نام خانوادگی:      جانک زاده

سابقه کار:         1سال

مدرک تحصیلی:   لیسانس تجهیزات پزشکی

سمت:               مسئول واحد تجهیزات پزشکی