صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > پذیرش و مدارک پزشکی 

نام:   رسول

نام خانوادگی:   سرتک زاده   

سابقه کار:    10 سال

مدرک تحصیلی:  کاردان مدراک پزشکی

سمت:    مسئول مدارک پزشکی

سوابق اجرایی:

از سال 1390-1386 فعالیت بعنوان مسئول واحد حسابداری

از سال 1396-1390 فعالیت تحت عنوان مسئول مدارک پزشکی