صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > داخلی اطفال 1 

سرپرستار بخش :

 

مطهره جزایری

 

تعداد پرسنل شاغل :

 

2 نفر پرستار 

 
 

 

تعداد تخت :

 

10

 

 

فعالیت بخش:

 

مراقبت و ارائه خدمات درمانی به بیماران تشنجی ،نفرولوژی  با سن بالاتر از 28 روز .ارائه آموزش های مراقبتی لازم حین  بستری ، 

 

حین ترخیص توسط پرسنل و نیز ارائه  پمفلتهای آموزشی